Opće vijesti - Objavljeno 06.10.2018 -

Grad Zadar daje 400.000 kuna potpora za malo gospodarstvo

 Grad Zadar daje 400.000 kuna potpora za malo gospodarstvo Autor slike: Potraga.hr

Grad Zadar objavio je Javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2018. godinu.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zadra subjektima malog gospodarstva definiranim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja.

Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva registrirani kao trgovačka društva, zadruge i obrti, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Zadra.

Potpore se odobravaju za uvođenje novih tehnologija u prerađivačkom sektoru , jačanje i poboljšanje uvjeta poslovanja ICT sektora, razvoj i komercijalizaciju inovativnih proizvoda i usluga, izvoznom poslovanje, projekte u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te poticanje poduzetnika početnika.

Uvjeti financiranja: do 50% prihvatljivih troškova projekta/aktivnosti, a najviše do 20.000 kn. U proračunu Grada Zadra za 2018. godinu za ovu namjenu osiguran je iznos od 400.000 kuna. Najviši pojedinačni iznos potpore po pojedinom korisniku može iznositi najviše 55.000 kuna godišnje.

Dodatne informacije, odgovori na dodatna pitanja i obrasci zahtjeva mogu se dobiti na web stranici Grada, u Upravnom odjelu za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Grada Zadra, Brne Krnarutića 13, Zadar ili na telefon 023/208-086 ili 023/208-087.