Opće vijesti - Objavljeno 13.05.2019 -

Županijska komora Zadar financira pet inovacijskih projekata

Županijska komora Zadar financira pet inovacijskih projekata Autor slike: 0

Otvoren je Natječaj za dodjelu inovacijskih vaučera u Plavom sektoru projekta BLUE_BOOST, sufinanciranog sredstvima programa Europske unije Interreg Adrion.

Riječ je o međunarodnom natječaju, ukupnog proračuna od 350 tisuća eura, podijeljenom među sedam partnera projekta BLUE_BOOST, a to su: Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar (za Zadarsku županiju), Hrvatska; Sveučilište u Camerinu (za Regiju Marche), Italija; Gospodarska i industrijska komora Solun (za Regiju Središnja Makedonija), Grčka; Srednjoeuropska inicijativa (za Regiju Friuli Venezia Giulia), Italija; Albanski razvojni fond (za obalna područja Drača, Vlore, Sarande i Shengjina), Albanija; Znanstveni park Patras (za Regiju Zapadna Grčka), Grčka te Regija Puglia (za regiju Puglia), Italija.

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar financirat će pet inovacijskih projekata u Zadarskoj županiji, u maksimalnoj vrijednosti od 10.000 (deset tisuća) eura po projektu.

Projekt podupire Pružatelje znanja (Knowledge providers – KPs) u aktivnostima pomoći mikro, malim i srednjim te start-up poduzećima koja djeluju u sektorima Plavoga gospodarstva u razvijanju inovacijskog projekta i njegove prijave na aktualni Natječaj za dodjelu inovacijskih vaučera.

Projekti mogu uključivati sve faze inovacijskog ciklusa – na tehničkoj, organizacijskoj i komercijalnoj razini: npr. stvaranje koncepta, izrada prototipa, transfer tehnologije, patentiranje i marketing.

Tko se može prijaviti na natječaj?
Na Natječaj za dodjelu inovacijskih vaučera mogu se prijaviti mikro, mala i srednja te start-up poduzeća sa sjedištem u Zadarskoj županiji i neovisnim pravnim statusom (konzorciji su isključeni), a koja posluju u barem jednom od sektora navedenih u Prilogu 12 ovog Natječaja i koja su izabrala Pružatelja znanja registriranog u Galeriji Pružatelja znanja BLUE_BOOST na projektnoj internetskoj stranici: https://blueboost.unicam.it/approved_kp.php.

Pružatelji znanja su:
- subjekti koji se bave istraživanjem, razvojem i inovacijama
- kvalificirana poduzeća u sektorima Plavoga gospodarstva
- novi izvaninstitucionalni inovacijski agenti (npr. fab labs, maker spaces, co-working spaces, creative hubs, living labs, tech shops, contamination labs itd),
a koji se moraju registrirati u Galeriju Pružatelja znanja na gore navedenoj internetskoj stranici projekta BLUE_BOOST.

MMSP te start-up poduzeća registrirana u Galeriji Pružatelja znanja BLUE_BOOST ne mogu se prijaviti na ovaj Natječaj.

Kako natječaj funkcionira?

Inovacijski vaučeri pružaju mikro, malim i srednjim te start-up poduzećima mogućnost istraživanja poslovnih prilika ili rješavanja problema kroz inovaciju malog opsega, upoznavanja i dobivanja stručnog znanja od, u projektnoj galeriji registriranog, Pružatelja znanja. U sklopu ovog natječaja poduzeće može osvojiti samo jedan vaučer.

Prijavitelji trebaju podnijeti projektnu prijedlog inovacije koju namjeravaju realizirati i navesti Pružatelja znanja upisanog u bazu BLUE_BOOST. Prijavitelji i Pružatelji znanja moraju usuglasiti program rada inovacijskog projekta prije nego što se prijave na natječaj: zbog toga prijavitelji moraju potpisati ugovor o suradnji s Pružateljem znanja kojim će se utvrditi međusobne obveze i pitanja koja se odnose na prava intelektualnog vlasništva ili komercijalnog korištenja.

Primjeri aktivnosti koje mogu predstavljati inovacijski projekt su: dizajn ili razvoj proizvoda, usluga ili inovativnih procesa, stvaranje poslovnih modela, eksperimentalno testiranje/mjerenje, razvoj prototipa, razvoj novih tržišta ili sektora itd.

Kako se prijaviti?

Za prijavu na natječaj potrebno je poslati obrasce na linku. Rok za dostavu prijava na natječaj istječe 30. lipnja 2019. godine u 24:00 sata.

futuro